Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

§1 Definicje

W niniejszym Regulaminie wskazane poniżej pojęcia mają następujące, określone poniżej, znaczenia:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług”;
 2. Serwis – internetowy serwis, prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem zatrzymajlicznik.pl umożliwiający świadczenie Usługobiorcom Usługi na zasadach określonych
  w Regulaminie;
 3. Usługa – w zależności od decyzji Usługobiorcy Usługa obejmuje:
 1. umożliwienie wyszukiwania i porównywania ofert dostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką na podstawie prognoz;
 2. przedstawienie szczegółowej ofertydostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką;
 3. przesłania danych Usługobiorcy do podmiotów pośredniczących w sprzedaży prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką;
 4. po zawarciu umowy z podmiotem pośredniczącym w sprzedaży prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką obsługę procesu realizacji tej umowy oraz udzielenie porad specjalistycznych;
 1. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z Internetu, posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy
  o świadczenie Usługi, który zawarł z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług;
 2. Usługodawca – LiveTechnology sp. z o.o. z siedzibą w Garbaczu, adres: Garbacz 20, 27-425 Waśniów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643327, REGON 365713579, NIP 6612373391, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 złotych; adres e-mail: [email protected];
 3. Umowa o świadczenie Usług – umowa, na podstawie której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy na zasadach opisanych w Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
 1. rodzaje i zakres Usług;
 2. warunki świadczenia Usług;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług. Rodzaj i zakres Usługi.

 1. W celu wykonania Usługi przez Usługodawcę Usługobiorca:
 1. zobowiązany jest wejść na odpowiednią zakładkę w Serwisie oraz podać wszelkie konieczne dane do przygotowania ofert dostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką tj. kod pocztowy, obecny dostawca prądu lub gazu, oszacowanie zużycia rocznego w przypadku gazu i prądu albo oszacowanie rocznych opłata za prąd
  (w przypadku fotowoltaiki);
 2. zapoznać się ze zrozumieniem z treścią Regulaminu oraz zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie checkboxa „Zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług i go akceptuję”.
 1. Wykonanie zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest momentem rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 2. W wyniku skorzystania z Usługi w podstawowym zakresie Usługobiorca otrzymuje informacje na temat ofert dostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje, o których mowa w pkt. 3 powyżej były zgodne z rzeczywistością, jednak z uwzględnieniem, iż Usługodawca nie jest dostawcą prądu, gazu oraz zajmującym się fotowoltaiką, nie jest wstanie zapewnić, że podane ceny będą tożsame z oferowanymi przez wymienionych w informacji dostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką. Informacje, o których mowa w pkt. 3 powyżej nie stanowią oferty handlowej wymienionych w informacji dostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką.
 4. Usługobiorca może kontynuować Usługę w zakresie szczegółowego przedstawienia oferty dostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką przez Usługodawcę:
 1. po podaniu numeru telefonu, adresu email i skanów faktur i
 2. poprzez zaznaczenie checkboxa „Chcę otrzymać szczegółowe informacje w zakresie ofert dostawców prądu, gazu oraz zajmujących się fotowoltaiką”
 1. W przypadku dalszego zainteresowania zmianą dostawcy prądu, gazu lub wyboru w zakresie fotowoltaiki Usługodawca przekaże dane Usługobiorcy podmiotom pośredniczącym w sprzedaży prądu, gazu oraz zajmującym się fotowoltaiką.
 2. Po zawarciu nowej umowy w zakresie dostawy prądu, gazu lub dotyczącej fotowoltaiki Usługodawca kontynuuje świadczenie Usługi w zakresie obsługi procesu realizacji umowy,
  w szczególności w celu weryfikacji jakości świadczonych usług przez dostawcę prądu, gazu lub zajmującego się fotowoltaiką lub energii lub w celu poinformowania Usługobiorcy o możliwości przedłużenia lub zawarcia nowej umowy oraz udzielenia porad specjalistycznych.
 3. Pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą nie dochodzi do zawarcia umów w zakresie dostawy prądu, gazu lub dotyczącej fotowoltaiki.
 4. Usługi są świadczone nieodpłatnie.

§4 Warunki Świadczenia Usług.

 1. Korzystanie z Serwisu musi odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem, tzn. w celach udostępnienia Usług.
 2. Dostęp do treści udostępnianych w ramach Serwisu jest przeznaczony wyłącznie dla Usługobiorców.
 3. W celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem do wymagań technicznych, w tym pozyskania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskania, utrzymania i opłacenia właściwego łącza.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to posiadanie jednej z przeglądarek w najnowszej wersji: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne wiąże się z ryzykiem. Główne ryzyka użytkowania usług świadczonych drogą elektroniczną obejmują m.in. ryzyko poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Usługodawca rekomenduje, by Usługobiorca zaopatrzył komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, oraz instalował najnowsze wersje innego oprogramowania, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 6. Wszystkie materiały umieszczone w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej, są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Usługobiorcy zobowiązują się respektować prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez nieudostępnianie zamieszczonych w Serwisie treści bez pisemnej zgody osoby uprawnionej do jej wyrażenia.
 7. Usługobiorca nie ma prawa do jakiegokolwiek upowszechniania, wprowadzania zmian, przesyłania, drukowania, powielania, publicznego odtwarzania materiałów zamieszczonych
  w Serwisie, podlegających ochronie ani na wykorzystywanie ww. materiałów dla celów komercyjnych.

§5 Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub inne przerwy techniczne – w przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści tym spowodowane;
 2. wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych
  i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 3. odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca poda błędne, fałszywe dane;
 4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca, dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia prawdziwości
  i dokładności informacji zawartych w Serwisie, jednak nie odpowiada wobec Usługobiorców ani osób trzecich za szkody wynikłe z nieścisłości lub braków w treściach przekazywanych w ramach świadczenia Usługi, z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.
 3. Usługobiorcy zobowiązani są do powstrzymania się od:
 1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;
 2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji
  o charakterze komercyjnym;
 3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
 4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców;
 5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat;
 2. usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§6 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich;
 3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców;
 4. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
 5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania
  i zaniechania osób trzecich itp.);
 6. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji;
 7. nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

§7 Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Usługobiorca działający jako konsument, ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usług bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług przy wykorzystaniu formularza z Załącznika nr 1 do Regulaminu. Usługobiorca nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tytułu odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług lub odstąpić od niej poprzez wysłanie wniosku do Usługobiorcy.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną
  w następujących przypadkach:
 1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 2. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 3. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte przez Usługobiorcę do świadczenia Usługi;
 4. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 1. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług wynikającym
  z naruszenia Regulaminu.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://zatrzymajlicznik.pl/polityka-prywatnosci.

§9 Reklamacja

 1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej ze świadczeniem Usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie pod adresem lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w danych Usługodawcy.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Usługobiorcy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Usługodawca najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Usługobiorcę o dalszym postępowaniu.
 5. W przypadku:
 1. gdy reklamacja będzie uzasadniona Usługodawca poinformuje Usługobiorcę
  o proponowanym sposobie realizacji reklamacji;
 2. stwierdzenia przez Usługodawcę konieczności uzupełniania reklamacji przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Usługobiorcą;
 3. odmowy uwzględnienia reklamacji Usługobiorca będący konsumentem ma następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
 2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
 3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 4. skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.
 2. W razie zmiany koncepcji którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą
  w życie po upływie 3 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
 5. Regulamin oraz Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

LiveTechnology sp. z o.o. z siedzibą w Garbaczu,

adres: Garbacz 20, 27-425 Waśniów

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi*

Data zawarcia umowy*/odbioru*

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data