Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

§1 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia mają w niniejszej Polityce Prywatności następujące znaczenia:

 1. Administrator – LiveTechnology sp. z o.o. z siedzibą w Garbaczu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643327, REGON 365713579, NIP 6612373391, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 złotych, adres: Garbacz 20, 27-425 Waśniów;
 2. Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika. Cookies nie stanowią danych osobowych. Informacje przechowywane w plikach Cookies w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku mogą być uznane jako dane osobowe;
 3. Google – Google LLC;
 4. Polityka lub Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności;
 5. Prawo telekomunikacyjne – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.);
 6. Regulamin – Regulamin świadczenia usług przez Administratora dostępny pod adresem https://zatrzymajlicznik.pl/regulamin;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod następującym adresem: zatrzymajlicznik.pl;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Administratora wskazane w Regulaminie;
 10. Uśude – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 11. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 12. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w imieniu podmiotu zainteresowanego albo korzystającego z Usług lub w imieniu własnym.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator szczególnie dba o najwyższą jakość Usług przy zapewnieniu ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. W celu świadczenia Usług oraz umożliwienia Użytkownikowi kontaktu z Administratorem, na każdym etapie wykonywania Usług Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników. 
 3. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz danych zawartych
  w Cookies na Urządzeniach do celów wskazanych w Polityce.

§3 Newsletter

 1. Administrator przesyła newsletter zawierający informacje handlowe Administratora służące wyłącznie marketingowi usług bezpośrednich Administratora Użytkownikom, którzy w tym celu podali swój adres e-mail lub wyrazili zgodę na przesyłanie newslettera na wskazany przez nich adres e-mail;

Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 10 Uśude, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego).

 1. Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie poprzez wypisanie z listy subskrybentów – bez wpływu na zgodność z prawem dokonanych działań przed jej wycofaniem. 

§4 Chat 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników udostępnione w trakcie rozmowy w ramach chatu do przedstawienia swoich Usług oraz do kontaktu z osobami zainteresowanymi Usługami;

Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim Usług oraz kontakt z osobami zainteresowanymi Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§5 Usługa

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie określonym w Regulaminie;

Podstawa prawna – wykonanie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu kontaktu z osobą fizyczną działającą w imieniu podmiotu zainteresowanego lub korzystającego z Usług;

Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na kontakcie z podmiotami zainteresowanymi albo korzystającymi z Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w związku z wykonaną usługą;

Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§6 Portale społecznościowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook, Twitter. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o Usługach;

Podstawa prawna – uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§7 Cookies i inne identyfikatory 

 1. Wyróżnia się następujące rodzaje Cookies:
  1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez system teleinformatyczny Serwisu;
  2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez systemy teleinformatyczne podmiotów zewnętrznych;
  3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub podmioty zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia.
  4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia przez Serwis lub podmioty zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 2. Administrator może przetwarzać dane Użytkowników w zakresie innych internetowych identyfikatorów poza Cookies, w szczególności: unikalny identyfikator reklamowy Użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w Internecie.
 3. Administrator przetwarza dane Użytkowników uzyskanych za pomocą Cookies i innych internetowych identyfikatorów w celu:
  1. rozpoznania pierwszego wejścia na stronę Serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu Cookies przez Użytkownika, w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu dotyczącego Polityki; 

Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. zbierania i przetwarzania danych statycznych, w tym rejestracji ruchu generowanego przez Użytkowników w Serwisie;

Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu, dokonywania rozliczenia z partnerami,
a także na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. dostarczania Usługi; 

Podstawa prawna – wykonanie Usługi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

  1. dokonania zapisu na newsletter Administratora;

Podstawa prawna – uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. reklamowania Serwisu;

Podstawa prawna – uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. rozpoznania unikalności zapytania o kontakt;

Podstawa prawna – uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. zapewnianie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu;

Podstawa prawna – uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu;

  1. dostępu do chatu w Serwisie;

Podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  1. możliwości przejścia na profile społecznościowe;

Podstawa prawna – uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim Usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§8 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach przez Serwis 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Cookies i internetowych identyfikatorów.
 2. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę Cookies i internetowych identyfikatorów.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia.
 4. Informacje o sposobie wyłączenia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: 
  1. Ciasteczka w przeglądarce Chrome (link);
  2. Ciasteczka w przeglądarce Firefox (link);
  3. Ciasteczka w przeglądarce Opera (link);
  4. Ciasteczka w przeglądarce Safari (link);
  5. Ciasteczka w przeglądarce Edge (link)
  6. Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer (link).
 5. Efektem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Niedokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, oznacza, że Cookies i internetowe identyfikatory będą umieszczone na Urządzeniu, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje na Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu Cookies lub innych identyfikatorów internetowych.

§9 Podmioty zewnętrzne

 1. Administrator współpracuje z następującymi podmiotami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Cookies na Urządzeniach: 
  1. Google
  2. Facebook
  3. Microsoft
  4. Twitter
 2. Administrator korzysta z Google Analytics oraz Google AdWords udostępnianych przez Google. 
 3. Informacje generowane przez Cookies Google Analytics na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane Google w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych dla Administratora oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Informacje generowane przez Cookies Google AdWords będą przekazywane przez Google w celu reklamowania Serwisu w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google.
 5. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 6. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 7. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z Google Analytics oraz Google AdWords przez Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 
 8. Administrator korzysta z usług reklamowych facebook w zakresie reklamy swoich usług.
 9. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą przez facebook można znaleźć pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

§10 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu lub Usług.
 2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju przetwarzanych danych osobowych:
  1. Newsletter – do czasu wycofania wyrażonej zgody na otrzymywanie newslettera lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  2. Chat – przez okres 60 dni lub w przypadku dalszego kontaktu do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  3. Usługa – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  4. Portale społecznościowe – zgodnie z polityką portali społecznościowych;
  5. Cookies i inne internetowe identyfikatory – nie dłużej niż 90 dni lub zgodnie z polityką serwisów zewnętrznych.

§11 Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są:
  1. Podmioty pozyskujące ruch dla Serwisu;
  2. Google;
  3. Portale społecznościowe LinkedIn, Facebook, Twitter;
  4. Podmioty pośredniczące w sprzedaży prądu, gazu oraz zajmujące się fotowoltaiką.
 2. Odbiorcy zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych Użytkowników – są podmiotami mającymi siedzibę na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku podmiotów mających siedzibę w USA – uczestniczą w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 3. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w innym zakresie niż w ust. 2 powyżej.

§12 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
  2. prawo sprostowania swoich danych osobowych;
  3. prawo usunięcia swoich danych osobowych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. prawo przeniesienia swoich danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§13 Dane kontaktowe Administratora 

 1. Dane kontaktowe Administratora: Live Technology sp. z o.o. adres: Garbacz 20, 27-425 Waśniów, adres e-mail: [email protected].

§14 Zmiany w Polityce 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce, w szczególności ze względu na rozwój technologii internetowej oraz ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
 2. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie na stronie internetowej, na której zamieszczona została niniejsza Polityka.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji zmian Polityki.
 4. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z postanowień Polityki należy kontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym w § 13 ust. 1 powyżej.

§15 Dostęp do Polityki

 1. Polityka znajduje się na stronie internetowej https://zatrzymajlicznik.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Administratora.