Wprowadź słowa kluczowe wyszukiwania

Agroenergia – program wsparcia OZE dla rolników

Agroenergia – program wsparcia OZE dla rolników

Agroenergia to innowacyjny program, który odgrywa coraz większą rolę w sektorze energetyki odnawialnej. Jest to rozwiązanie, które łączy produkcję energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biomasy rolniczej i odpadów organicznych. W Polsce program Agroenergia nabiera coraz większego znaczenia, zapewniając wiele korzyści zarówno dla rolników, jak i dla całego kraju.

Cel programu Agroenergia?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Termin naboru wniosków?

Nabór ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu naboru na stronie WFOŚiGW   w Warszawie do 2027 roku, bądź czasu rozdysponowania puli środków.


Dla kogo?

Beneficjentem programu jest:

a)     Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

b)     Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W przypadku składania Wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

niska oferta na pompy ciepła

Jakie wsparcie gwarantuje program organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

1)     Dofinansowanie udzielane w formie dotacji  do 20% kosztów kwalifikowanych, w szczególności:

a)     dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,

b)     dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

2)     Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł.

3)     Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

4)     Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki na koszty kwalifikowane zadania nieobjęte dofinansowaniem w formie dotacji, w ramach programu „Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”. Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Co obejmuje dofinansowanie?

1)     Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

a)     instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

b)     instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW  oraz nie większej niż 50 kW,

c)     pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d)     instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

e)     służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2)     Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

UWAGA! Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027 r.

UWAGA! Przedsięwzięcie  nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie do WFOŚiGW (decyduje data wpływu).
Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

Sposób składania wniosków?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1)     Założyć konto w Portalu beneficjenta, jeżeli wcześniej nie było zakładane (w przypadku osób prawnych konto zakłada osoba upoważniona przez Wnioskodawcę). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo  w Portalu beneficjenta w sekcji Pytania i odpowiedzi.

2)     Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie w Menu > Agroenergia > Pobierz formularz. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych („Weryfikacja formularza”).

3)     Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

4)     Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i  dostarczyć   wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7.

5)     Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku  o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

Korzyści płynące z Agroenergii

Program Agroenergia oferuje wiele korzyści zarówno dla rolników, jak i dla całego społeczeństwa. Oto niektóre z głównych korzyści:

a) Dywersyfikacja dochodów dla rolników

Agroenergia daje rolnikom możliwość wykorzystania ich gruntów rolnych do produkcji energii. Dzięki temu mogą oni dywersyfikować swoje dochody, uzyskując dodatkowe źródło przychodów z sprzedaży energii elektrycznej.

b) Wzrost efektywności energetycznej

Agroenergia przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze rolniczym. Wykorzystanie biomasy rolniczej do produkcji energii pozwala ograniczyć zużycie tradycyjnych paliw i zmniejszyć koszty związane z energią.

c) Ochrona środowiska

Agroenergia jest ekologicznym rozwiązaniem, które zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i redukuje negatywny wpływ na środowisko. Produkcja energii z biomasy rolniczej pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi i ogranicza zależność od paliw kopalnych.


Części programu Agroenergia

Wdrożenie programów Agroenergia wymaga odpowiedniej infrastruktury oraz wsparcia technicznego dla rolników. Kluczowe kroki w procesie implementacji to:

a) Analiza potencjału biomasy rolniczej

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie analizy potencjału biomasy rolniczej w danym regionie. Należy zbadać dostępność surowców rolniczych, takich jak słoma, zboża czy obornik, które mogą być wykorzystane do produkcji energii.

b) Budowa instalacji

Następnym krokiem jest budowa odpowiedniej infrastruktury, czyli instalacji do produkcji energii. Może to obejmować budowę biogazowni, elektrowni na biomasę lub kotłowni na biomasę.

c) Szkolenie rolników

Rolnicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi instalacji i monitorowania procesu produkcji energii. Szkolenia mogą obejmować zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji urządzeń oraz optymalizacji procesu.

Informacje w sprawie szczegółów Programu: tel.: 22 504 41 00

Dołącz do nas

Popularne

Sprawdź czy nie przepłacasz na zatrzymajlicznik.pl

Może Cie Zainteresuje

Newsletter

Zapisz się wprowadzając adres e-mail.